Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За ползване на интернет магазина salvia-med.com и извършването на покупки на стоки през него

 

1. Предмет и правно значение

 

1.1. Настоящите Общи условия са приети от САЛВИЯ МЕД ЕООД на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:

 

 • условията за ползване на уебсайта salvia-med.com от потребителите на предлаганите от него услуги;
 • условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между САЛВИЯ МЕД ЕООД и потребителите на уебсайта salvia-med.com;
 • правата и задълженията на САЛВИЯ МЕД ЕООД и на съответните потребители по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.


1.2. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите на уебсайта salvia-med.com е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между САЛВИЯ МЕД ЕООД и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки. САЛВИЯ МЕД ЕООД има право, но не е задължено да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо потребители, които не са приели настоящите Общи условия. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) „Съгласен съм с Общите условия“ в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор от разстояние.

 

1.3. Общите условия са публикувани на видно място на уебсайта salvia-med.com и са достояние на всеки посетител.

 

1.4. Публикуването на стоки на уебсайта salvia-med.com се счита за публична покана към потребителите да отправят до САЛВИЯ МЕД ЕООД съответно предложение за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

 

1.5. Маркирането на полето (чекбокса) „Съгласен съм с Общите условия“ в рамките на процедурата по подаване на поръчка за покупка създава необорима презумпция, че потребителят се е запознал с Общите условия преди да ги приеме. С маркирането на полето (чекбокса) „Съгласен съм с Общите условия“ потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

 

2. Данни за САЛВИЯ МЕД ЕООД и за уебсайта salvia-med.com:

salvia-med.com е уебсайт за електронна търговия – продажба и доставка на публикуваните в него стоки. Уебсайтът salvia-med.comе собственост на САЛВИЯ МЕД ЕООД. Към настоящия момент САЛВИЯ МЕД ЕООД е регистрирано по ДДС, поради което посочените на уебсайта salvia-med.com цени са крайни и с включено ДДС.

 

3. Обект на продажба.

 

Основни характеристики на предлаганите стоки.

3.1. Обект на продажба чрез уебсайта salvia-med.com са обявените на него стоки към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.

 

3.2. Основните характеристики на стоките, предлагани чрез уебсайта salvia-med.com, са описани в самия уебсайт и в съответните подраздели за отделните видове продукти.

 

3.3. Цените на стоките, предлагани чрез уебсайта salvia-med.com, са посочени в самия уебсайт, в раздела за съответния вид стока. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират и в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя. САЛВИЯ МЕД ЕООД има право да променя едностранно посочените на уебсайта salvia-med.com цени, като промяната на цените има сила само за поръчки, направени след нейното обявяване на уебсайта.

 

3.4. Цените по т. 3.3. не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от потребителя в допълнение към посочените цени според нагледно обявената на сайта тарифа.

 

3.5. Отправената от САЛВИЯ МЕД ЕООД чрез уебсайта salvia-med.com публична покана съгласно чл. 290, ал.1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Обявените цени са валидни до тяхната евентуална промяна от САЛВИЯ МЕД ЕООД, като във всички случаи промяната на цените не засяга вече потвърдените поръчки за покупка.

 

4. Общи задължения на потребителите във връзка с ползването на уебсайта salvia-med.com и покупката на стоки:

 

4.1. Уебсайтът salvia-med.com може да бъде ефективно използван за подаването на поръчки за покупка на предлаганите от него стоки само след като съответният потребител изпрати надлежно попълнена електронна форма за съответната поръчка, съдържаща:

 

 • вида и броя на стоките, предмет на поръчката за покупка;
 • единичната и общата крайна цена на поръчаните стоки;
 • разходите по доставката на стоката до посочения в поръчката адрес за доставка;
 • трите имена на потребителя;
 • валиден електронен адрес на потребителя;
 • телефонен номер на потребителя;
 • адрес за получаване на поръчаната стока;
 • трите имена на лицето, овластено от потребителя да получи стоката на посочения адрес за доставка – в случай, че потребителят желае да посочи такова лице;
 • данни за избрания от потребителя начин на плащане – с наложен платеж;
 • изрично съгласие на потребителя за сключване на договор за продажба от разстояние (чл. 48 ЗЗП);
 • данни за издаване на фактура – в случай, че потребителят желае издаването на фактура.

Попълването на непълни, неверни или сгрешени данни в поръчката за покупка прави същата невалидна и освобождава САЛВИЯ МЕД ЕООД от всякакви задължения, свързани с нейното приемане и/или изпълнение.

 

4.2. Поръчката за покупка на стоки през уебсайта salvia-med.com може да бъде подадена само след като потребителят се запознае с настоящите Общи условия и ги приеме чрез маркирането на полето (чекбокса) „Съгласен съм с Общите условия“ преди изпращането на съответната поръчка по електронен път.

 

4.3. Уебсайтът salvia-med.com не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълнота в данните по т. 5.1. или при липсата на изявление за приемане на Общите условия.

 

4.4. Поръчката за покупка се счита за предложение от страна на потребителя за сключване на съответен договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 ТЗ. Поръчката за покупка не обвързва САЛВИЯ МЕД ЕООД и уебсайта www.salvia-med.com до момента на нейното потвърждаване от САЛВИЯ МЕД ЕООД съгласно т.6.1.

 

4.5. Поръчката за покупка е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, съдържащо оферта за покупка, съгласно съдържанието на поръчката.

 

5. Проверка за верността на предоставените от потребителя данни и автентичността на поръчката.

 

Приемане на предложението на потребителя за сключване на договор за покупко-продажба

 

5.1. След получаване на поръчката САЛВИЯ МЕД ЕООД и уебсайтът salvia-med.com извършват проверка за автентичността на поръчката, нейната валидност и верността на посочения адрес за доставка, като се свързват с потребителя на посочения от него електронен адрес или телефон. След като потребителят потвърди автентичността на подадената от него поръчка и нейните реквизити, САЛВИЯ МЕД ЕООД изпраща потвърждение за приемането на поръчката на посочения в нея електронен адрес. Потвърждението на поръчката съдържа всички данни по т. 5.1., дължимите от потребителя транспортни разходи, срока за извършване на доставката и уникален номер на приетата поръчка. При спазване на условията по т. 5.1. поръчката за покупка се счита за приета от САЛВИЯ МЕД ЕООД и подлежаща на изпълнение от момента на изпращане на електронното потвърждение на поръчката от страна на САЛВИЯ МЕД ЕООД .

 

5.2. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден, следващ подаването на поръчката, САЛВИЯ МЕД ЕООД ще уведоми потребителя за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В съобщението се посочва и срокът, в който доставката може да бъде извършена. В тези случаи потребителят има право да се откаже от подадената поръчка, да я потвърди, като приеме съответния нов срок за доставка, или да поръча друга, налична стока.

 

6. Сключване на договорите за покупко-продажба.

 

6.1. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който САЛВИЯ МЕД ЕООД изпрати електронно потвърждение за приемане на поръчката за покупка на посочения в нея електронен адрес, освен в случаите по т.6.2.

 

6.2. В случай, че предмет на поръчката по т. 5.1. са стоки на обща стойност над 1 000 (хиляда) лева, между САЛВИЯ МЕД ЕООД и потребителя винаги се сключва писмен договор за покупко-продажба. В този случай поръчката за покупка се счита за приета от САЛВИЯ МЕД ЕООД и подлежаща на изпълнение от момента на подписването на писмения договор. САЛВИЯ МЕД ЕООД информира потребителя за необходимостта от сключването на писмен договор за покупко-продажба съгласно настоящите общи условия в рамките на процедурата по проверка на автентичността на поръчката и нейната валидност съгласно т. 6.1.

 

7. Права и задължения на страните.

 

7.1. САЛВИЯ МЕД ЕООД се задължава:

 

 • да прехвърли на потребителя собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние;
 • да достави в срок съответната стока;
 • да осигури съответствие на закупената стока със сключения договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 106 от Закона за защита на потребителите.

 

7.2. Потребителят се задължава:

 

 • да посочи пълни, точни и верни данни по т. 5.1.;
 • да плати цената на поръчаната от него стока;
 • да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката лично от него или от друго лице, което той надлежно е овластил за това;

 

8. Извършване на доставките.

 

Получаване на стоката:

8.1. САЛВИЯ МЕД ЕООД доставя стоките по подлежащите на изпълнение (потвърдени) поръчки с куриер до 3 (три) работни дни след сключването на договора за покупко-продажба.

 

8.2. Поръчаната стока може да бъде получена само от:

 • купувача;
 • лице, овластено от купувача да получи стоката по реда, посочен в т. 5.1. (със самата поръчка);
 • лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;
 • лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача;

 

8.3. В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по т. 9.2. в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, САЛВИЯ МЕД ЕООД се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка. В случай, че потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

 

8.4. При приемането на стоката лицето по чл. 9.2. подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката и изпълнението на задълженията на САЛВИЯ МЕД ЕООД .

 

8.5. В случай, че купувачът е потребител по смисъла на пар. 13, т. 1 от ЗЗП, при получаването на доставката лицето по т. 8.2. получава екземпляр от писмена информация, съдържаща:

 

 • актуалните данни на САЛВИЯ МЕД ЕООД съгласно т. 2 и служебния адрес, на който потребителят може да изпраща жалби;
 • правото на потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право;
 • данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции.При получаването на доставката лицето по т. 8.2. подписва един екземпляр от предоставената му информация, който остава у куриерската фирма и се предава на САЛВИЯ МЕД ЕООД .8.6. В случай, че плащането на цената на стоката не е извършено по банков път, цената се заплаща на куриера при доставянето ѝ. По същия начин се заплащат и транспортните разходи по доставката.

 

9. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока.

 

Отказ от договора:

9.1. Клиентът има право да откаже получаването на стоката – предмет на подадена от него поръчка, когато:

 

а) доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед;

б) цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

 

9.2. В случаите по т. 9.1., ако потребителят е заплатил цената на стоката, САЛВИЯ МЕД ЕООД възстановява платените суми в срок от 10 работни дни. В случай, че потребителят е отказал да приеме стоката поради несъответствието ѝ с уговореното и същата подлежи на замяна, се извършва нова доставка.

 

10. Рекламации

Рекламациите за недостатъци на доставени от САЛВИЯ МЕД ЕООД стоки се извършват на основанията и по реда, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалите приложими нормативни актове.

 

11. Дата на влизане в сила на настоящите Общи условия.

 

Настоящите Общи условия са обявени на уебсайта salvia-med.com на 1 май 2021 г. и влизат в сила, считано от 1 май 2021 г., като се прилагат за всички поръчки за покупка, подадени на или след тази дата.